Martin Delta

Bedrijfstrainingen

Martin delta staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRBKO) zie www.crkbo.nl. Een onderwijsinstelling die is ingeschreven bij dit register is een erkende instelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.

De meeste trainingen die wij verzorgen zijn incompany trainingen en workshops van 2-5 dagen. Wij kunnen u zowel maatwerk als standaard bedrijfstrainingen leveren. Cursussen die wij onder andere hebben gegeven:

Management

 • Visie, missie en waarden
 • Groeimanagement
 • Intuïtie management en synchroniciteit
 • Ondernemingsplan
 • Spiritueel en gezond leiderschap
 • Samenwerking in de bedrijfsketen
 • Outsourcen
 • Kwaliteitsmanagement en verbeterprocessen
 • Verander management
 • Interne- en externe analyse
 • Supply chain management

Ethiek en waarden

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Waarden zorgen voor groei

Innovatie

 • Brainstormsessies
 • Innovatief leiderschap

Strategie

 • Strategische keuzes en een koers uitzetten
 • Strategisch management

Marketing en Sales management

 • Marketing: business to business, diensten, detailhandel, internationale marketing, strategische marketing
 • Reclame concepten bedenken
 • Marktonderzoek
 • Adviseren en verkopen
 • Marketingplan, verkoopplan en accountplan

Finance

 • Balans en verlies- en winstrekening
 • Investeren en financieren
 • Omzet en prijsberekening

Personeelsbeleid

 • Effectief personeelsbeleid
 • Beoordelen van personeel
 • Werven en vasthouden van goede medewerkers

Graag horen wij van u wat voor type cursus u nodig heeft en voor welke doelgroep (achtergrond, branche, kennisniveau).

Of het nu om een training of een workshop gaat, wij houden eerst met u een intakegesprek. In dit gesprek bespreken wij met u wat u van ons verwacht en hoe wij denken dit voor u te kunnen realiseren. Vervolgens krijgt u van ons een scherpe offerte.

Na ondertekening van de offerte gaan wij over tot uitvoering van uw opdracht. Na afloop van de training meten wij indien u dit wilt de tevredenheid.

Maatwerk trainingen voor bedrijven

1. BRAINSTORMSESSIES voor Innovatie, Veranderingsprocessen, Produktontwikkeling

Veel bedrijven hebben met regelmaat behoefte aan brainstormen. Brainstorming is een effectieve creativiteitstechniek om in korte tijd veel ideeën te genereren, het is een divergerend proces. Door convergentie wordt de veelheid aan ideeën teruggebracht tot enkele zeer belangrijke.

Brainstormsessies worden met ca. 8 personen uitgevoerd. Een brainstorm sessie geeft altijd een nieuwe kijk op bestaande situaties, zoekrichtingen voor nieuwe producten en diensten, het ontdekken van gaten in de markt, of het herinrichten van processen. Meerdere sessies kunnen 1 of 2 dagen duren, waarin van de deelnemers veel input wordt gevraagd.

2. HEIDEDAGEN voor Strategieontwikkeling

Even terugtrekken op de heide is voor het managementteam dé gelegenheid om visie, missie en strategie helder te krijgen. Indien gewenst kan ook de ontwikkeling van scenario’s bij het proces betrokken worden. Bij een Heidedag wordt van de deelnemers verwacht dat ze intensief meedenken over de toekomst van het bedrijf.

3. TRENDSESSIES

Voor het benutten van kansen of het neutraliseren van bedreigingen is het zaak de trends te kennen en te onderkennen. In een trendsessie worden de trends die voor uw bedrijf van belang zijn op de kaart gezet. Een Trendsessie kan 1 of 2 dagen duren, waarin van de deelnemers veel input wordt gevraagd.

4. STILTEDAG voor Management, Ondernemers en Teams

We zijn vaak druk bezig met de hectiek van alledag. Het gevaar is dat men het zicht kwijtraakt op wat werkelijk van belang is. In een stiltedag proberen we onze binnenwereld in harmonie te brengen met de buitenwereld waarmee wij resoneren. Door niet zo veel te doen wordt juist heel veel gedaan en bereikt.

Het thema zingeving staat centraal. Op de stiltedag worden zowel binnen als buiten - in de natuur en bossen – oefeningen gedaan waarmee je als manager/ondernemer weer vaste grond onder de voeten voelt. Dit geeft nieuwe perspectieven voor toekomstig beleid. Een Stiltedag duurt 1 dag.

5. TRANSFORMATIEDAG

In deze sessie komt aan de orde dat als men organisaties wil veranderen er 3 barrières genomen moeten worden te weten: verkeerd gezichtspunt, mensen zijn niet in beweging te brengen en het eindresultaat wordt niet gehaald. Aan de hand het transformatie dashboard wordt een marsroute afgelopen om daadwerkelijke veranderingen SMART door te voeren. Een Transformatiedag duurt 1 of 2 dagen.

6. NIEUW LEIDERSCHAP

Veel organisaties vragen Nieuw Leiderschap. Er zijn veel nieuwe stromingen in leiderschap waarvan het goed is om kennis te nemen, zodat men daar zelf het beste uit kan halen. Op deze dag maakt men kennis met:

 • Transformatiemanagement
 • Het leiderschap van de stam (tribal leaderschap)
 • Dienend leiderschap
 • Leiderschap door connecties en netwerken
 • Lateraal leiderschap
 • Intuïtief leiderschap
 • Verbindend leiderschap

Een Nieuw Leiderschapsdag omvat 1 of 2 dagen.

Trainingen en Leergangen Ondernemers

1. LEERGANG INNOVATIEF ONDERNEMERSCHAP

Ondernemerschap is het benutten van kansen op het juiste moment. In de Leergang Innovatief Ondernemerschap worden wordt duidelijk gemaakt dat door middel van creativiteitstechnieken onvermoede kansen gezien en benut kunnen worden. Deze kansen worden omgezet naar ondernemersgericht handelen. Innovatief Ondernemerschap is geschikt voor sociale, technologische of economische innovatie.

Aan de orde komt onder meer, missie en visie op innovatie creativiteit, CPS – Creative Poblem Solving - het proces van innovatie, marktkansen, het klimaat voor innovatie en het doorvoeren van innovaties door (1) anders te kijken, (2) mensen in beweging zetten (3) doorgaan tot het einde. Ook komt innovatie door COINS, Collaboratieve –Innovatieve- Netwerken, aan de orde.

De Leergang wordt in 5 dagen gegeven waarbij de deelnemers interactief betrokken zijn, vragen stellen, de eigen organisatie presenteren en zicht krijgen op alle facetten rondom innovatief ondernemerschap.

2. LEERGANG ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE EN -MARKETING

Het aantrekken van de juiste medewerkers en het boeien/binden van de medewerkers is een hot issue. In de Leergang Arbeidsmarkt Communicatie en Marketing wordt de instrumenten aangereikt om Marketing toe te passen op werk/arbeid.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: het belang van strategische marketing, kenmerken van de arbeidsmarkt, het planmatig aanpakken van de wervingsbehoefte, marktsegmentatie en positionering, naamsbekendheid en het werkmerk, het binden en boeien van werknemers, arbeidsmarktcommunicatie als instrument, jobmarketing.

De Leergang wordt in 5 dagen gegeven waarbij de deelnemers interactief betrokken zijn, vragen stellen, de eigen organisatie presenteren en zicht krijgen op alle facetten rondom Arbeidsmarkt Communicatie en - Marketing.

3. LEERGANG STRATEGISCH MANAGEMENT

In de Leergang Strategisch management wordt het gehele proces van strategisch management stap voor stap doorlopen: visie-missie ontwikkeling, het SWOT proces, het ontwikkelen van strategische opties en de keuze hieruit.

In de leergang worden zo’n 20 technieken voor strategische analyse behandeld zoals de toepassing van de waardeketen, de BCG-matrix het model van Treacy en Wiersma, het 5 krachtenmodel van Porter.

De Leergang wordt in 5 dagen gegeven waarbij de deelnemers interactief betrokken zijn, vragen stellen, de eigen organisatie presenteren en zicht krijgen op alle facetten rondom strategische beleid.

4. LEERGANG ORGANISATIEKUNDE EN -VERANDERING

In de Leergang Organisatiekunde en – verandering wordt het brede palet van Organisatiezaken uiteen gezet, waarbij de volgende onderwerpen behandeld zullen worden: Wat een organisatie is, welke omgevingsinvloeden een rol spelen, hoe het strategisch proces bij het bedrijf het beste kan worden uitgevoerd, hoe weerstanden zijn te overwinnen en te monitoren.

De Leergang wordt in 5 dagen gegeven waarbij de deelnemers interactief betrokken zijn, vragen stellen, de eigen organisatie presenteren en zicht krijgen op alle facetten rondom de organisatie.

5. LEERGANG HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

De Leergang HRM biedt organisaties en P&O – medewerkers een uitgebreide kennismaking met alle terreinen van personeelsbeleid. Vanuit een integrale benadering wordt inhoud gegeven aan het sociaal beleid en de daaruit voortvloeiende personele instrumenten in uw organisatie.

Wat de personele instrumenten betreft, behandelen we het functiehuis (organisatiestructuur met niveaus, functies en taken), de functiebeschrijvingen en de waardering van functies, salaris en arbeidsvoorwaarden (CAO), personeelsplanning vanuit de instroom, doorstroom en uitstroom, werving & selectie en arbeidsmarktverkenning, introductie van nieuwe medewerkers, opleiding & ontwikkeling, beoordelings- en functioneringsgesprekken en het ziekteverzuimproces.

De Leergang wordt in 5 dagen gegeven en kent naast theorie veel interactie, oefeningen, het leren van elkaar en het uitwerken van casussen.

6. TRAINING TIMEMANAGEMENT EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

De training timemanagement en persoonlijke effectiviteit is voor managers, ondernemers en medewerkers die een hoge druk ervaren in hun werk, eventueel in combinatie met het privéleven. De training gaat dieper in op het begrip Tijd en de gevoelswaarde van Tijd. Vervolgens splitst de training zich in Organisatorische aspecten rondom Tijd en Persoonlijke effectiviteit en de Persoonlijke aspecten die te maken hebben met Timemanagement en Persoonlijke effectiviteit.

Door middel van het afwisselen van theorie met veel interactie, oefeningen, discussies en het opzetten van een eigen planningssysteem krijgt u zicht op uw wijze van werken en leven en worden uw handvatten aangeboden om daar beter grip op te krijgen. Uw persoonlijke effectiviteit in uw gedrag, houding en handelen wordt helder en u leert daar op een plezierige en rustige wijze verandering in aan te brengen.

De training beslaat 2 dagen, die een tussenperiode kennen van 1 maand om met het geleerde aan de slag te gaan.

7. TRAINING INTUïTIEVE ONTWIKKELING

In het bedrijfsleven waar snelheid een belangrijke factor is, kan intuïtie van groot belang zijn. Een goed getrainde en doelmatig gebruikte intuïtie vergroot aanzienlijk de snelheid van denken, voelen en handelen. In de Leergang komt wordt gewerkt met de IBV formule, de formule voor Intuïtieve BesluitVorming.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer management, planning en intuïtie, toepassing van intuïtie op strategisch en operationeel niveau, de ontwikkeling van intuïtieve vermogens. Ook het verschijnsel synchroniciteit, het toevalselement in management en beleid wordt uitgewerkt.

De training wordt aangeboden in 2 dagen, waarbij naast theorie vooral veel gewerkt zal worden met de praktische toepassing binnen uw organisatie of team.

8. TRAINING COMPETENTIEMANAGEMENT & EMPLOYABILITY

In de training Competentiemanagement & Employability vindt een nadere uitwerking plaats van beide begrippen en het gebruik ervan binnen organisaties en teams. Competentiemanagement is een bekend begrip en wordt met name gebruikt om functiebeschrijvingen te completeren met de daarvoor benodigde kwaliteiten en talenten, om de juiste man/vrouw op de juiste plaats in te zetten.

Tevens biedt het duidelijkheid over hetgeen de huidige medewerkers reeds kunnen of kennen of in potentie te bieden hebben. Het verhoogt de flexibiliteit van een organisatie, werkt mee aan de ontwikkeling en verdere ontplooiing van medewerkers, maakt helder wat er in huis is en wat er nog ontbreekt en is een hulpmiddel voor een resultaatgerichte beoordeling.

Employability is een samenvoeging van 2 woorden: employment en ability of capability. Het staat voor de wijze waarop medewerkers in staat zijn op goede wijze hun werk te verrichten en te behouden. Voor de werkgever is het van belang dat medewerkers hun volledige potentieel inzetten voor de organisatie. Daartoe kan de werkgever deze stimuleren, ruimte bieden om tot ontplooiing te komen en te ontwikkelen middels diverse instrumenten.

De training wordt aangeboden in 2 dagen, waarbij naast theorie vooral veel gewerkt zal worden met de praktische invoering binnen uw organisatie of team.

9. TRAINING COACHEND LEIDERSCHAP

De training Coachend leiderschap is een praktische training voor managers en ondernemers, waarbij hun organisatie ervoor heeft gekozen vanuit een ander perspectief met medewerkers om te willen gaan. Vanuit een sterk veranderende omgeving waar kritische klanten hogere eisen stellen en sneller ingespeeld moet worden op de vraag hoe bij uw organisatie coachend leiderschap kan worden verbeterd.

Coachend leiderschap vraagt een andere manier van leidinggeven, waarbij meer op afstand gestuurd wordt en medewerkers binnen kaders hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen, bereid zijn en de kans krijgen te leren en hun creativiteit in te zetten, initiatieven durven nemen en zich niet langer verschuilen achter regels, hun taken of hun functie. Het proces naar een Lerende organisatie wordt in gang gezet.

In de training van 2 dagen, met daarop volgend na 1 maand een terugkomdag, ontvangen managers en ondernemers de handvatten om met deze vorm van leidinggeven aan de slag te gaan. De mogelijkheid bestaat om na het einde van de training een coachingstraject voor individuele managers of ondernemers te starten.

De Leergangen en trainingen kunnen zowel incompany als extern gegeven worden.

Training: ethiek en waarden in uw bedrijf

Doel van deze cursus is uw medewerkers bewust te maken van het belang van waarden voor uw bedrijf waardoor de organisatie meer energie krijgt, afdelingen beter met elkaar gaan samenwerken en uw medewerkers trots worden om voor uw bedrijf te mogen werken.

 • Wat zijn waarden
 • Herkennen van de kracht van waarden
 • Energie en waarden
 • Case implementatieplan voor waarden bij ABN AMRO bank

Duur: 1 of 2 dagen

Hieronder staat de meest belangrijke waarden voor een bedrijf.

Waarden:
fysieke
(medewerkers)
organisatorische
(middelmanagement)
psychologische
(top management)
NetheidDisciplineVerrassen van de klant
OrdelijkheidVerantwoordelijkheidRespect voor het individu
PunctualiteitStandaardisatieInnovatie
RegelmatigheidSystematiseringBesluitvaardigheid
VeiligheidAutoriteitGroei van het individu
Efficiënt gebruik van geld en materialenCoördinatie van afdelingenLoyaliteit
Kwaliteit van productIntegratie van niveausService aan de gemeenschap
Kwaliteit van serviceCommunicatieIntegriteit
Max. gebruik van tijdSamenwerking en teamwerkCreativiteit
Max. gebruik van ruimteVrijheid
Onderhoud uitrusting
Ze zorgen voor meer energie bij de medewerkers en in de organisatieMensen en afdelingen gaan met hun activiteiten beter en harmonieuzer functioneren en ze verhogen het functioneren van de organisatieZe maken de emotionele en mentale energieën vrij, ze zorgen voor trots en toewijding, ze motiveren klanten

Copyright © 2010- Bbz-adviesbureau Martin Delta.
Aan de verstrekte informatie in deze website kunnen geen rechten worden ontleend.